ການສຳມະນາໂຕະມົນຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ REACT ລະດັບພາກພື້ນ “ ການສະໜັບສະໜູນການວິໄຈ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ພາກສະໜາມ ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2017

Home > News > ການສຳມະນາໂຕະມົນຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ REACT ລະດັບພາກພື້ນ “ ການສະໜັບສະໜູນການວິໄຈ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ພາກສະໜາມ ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2017
ອົງການ REACT ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳມະນາໂຕະມົນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລະດັບພາກພື້ນເອເຊຍຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການສະໜັບສະໜູນການວິໄຈ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ພາກສະໜາມ; ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ທີ ໂຮງແຮມຈິດຈະເລີນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ປະເທດລາວ) ແລະ ໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ REACT ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ເປັນເຈົ້າພາບ. ການສຳມະນາໄດ້ສຸມໃສ່ ບັນຫາສຳຄັນ ຂອງການສະໜັບສະໜູນການວິໄຈ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ພາກສະໜາມ ໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຫມາຍຄວາມ ວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈພາຍນອກໂຄງສ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອ:
  • ກໍານົດອົງປະກອບຂອງມາດຕະຖານວິຊາຊີບໃນການອອກແບບໂຄງການລະດັບສູງ (ວິຊາຊີບ, ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ)
  • ສົ່ງເສີມກອງທຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳສະເພາະ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.
  • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດ.
 
ການສຳມະນາໂຕະມົນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ທັງເປັນ ການສົ່ງເສີມການອະພິປາຍ ລະຫວ່າງ ອົງການ REACT ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອໃຫ້:
  • ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ (HEI) ຂອບໃຈໂຄງການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.
  • ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແນວໂນ້ມທາງສະພາບແວດລ້ອມ ທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

 ຄວາມຫວັງນີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກສາຍພົວພັນທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂື້ນນີ້, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ( HEI) ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ R & TD ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຮ່ວມກັນ ລວມເຖິງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ / ໂຄງການສຶກສາປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງ ສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.
 

ການສຳມະນາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ ທີ່ມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນສູງໃນລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍທ້ອງຖິ່ນລວມທັງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນໍາສະເໜີໂຄງການ REACT, ເຊິ່ງຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ການວິໄຈໂຄງການ R&D ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດພາຍໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ມີຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນໃນຫົວຂໍ້ “ ຄວາມທ້າທາຍດ້ານການວິໄຈ ແລະ ການສຶກສາສຳລັບຜົນ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງທຳມະຊາດ”.

 

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້,ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 6 ກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄຳຖາມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີໂດຍນັກວິຊາການ, ໂດຍທ່ານ Angelo Musaio ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ Genoa. ຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຖືກນຳສະເໜີຂື້ນເມື່ອການປະຊຸມໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງສົມບູນ.