REACT Repository

Home > REACT Repository
Please, log in or register to access the REACT training materials.

 

Log in

 Register

"Enhancement of Understanding on Climate Change Impact and Adaptation in Lao PDR"
21/09/2018 at National University of Laos

"Research and Project Development"
25/09/2019 at Souphanouvong University

"Integrating Climate Change in Research: Theory and Practical Practices"
23/06/2018 at Hue University of Agriculture and Forestry

"Economy and Climate Change"
30/05/2019 at Hi Chi Minh University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University

ວັນທີ: 30 ຕຸລາ ຫາ 1 ພະຈິກ 2017
ສະຖານທີ່: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ

ຈຸດປະສົງ:
• ຊີ້ແຈງວິທີການຈັດການບໍລິການເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ່າງໆເພື່ອກະກຽມສ້າງໜ່ວຍງານ REACT ຂຶ້ນ.

• ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈການປະເມີນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງເອຣົບ ເພື່ອເປັນການປຽບທຽບກັບສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນບັນດາປະເທດກຸ່ມອາຊຽນ, ແລະ ສະຖານທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈສາມາດເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງຂໍມູນ ແລະ ການຕີພິມຜົນງານຂອງຕົນເອງໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການປັບ ແລະ ນຳໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ ສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນບັນດາປະເທດກຸ່ມອາຊຽນ.

ວັນທີ: 6-8 ມີນາ 2018
ສະຄານທີ່: ເມືອງ ກຳປົງຈາມ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ

ຈຸດປະສົງ:
• ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນງານລະດັບສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

• ເພື່ອສຶກສາວິທີການວິເຄາະ, ປ້ອງກັນ, ບໍລິຫານຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂການບໍລິຫານຈັດການ, ການປັບຕົວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍອີງຕາມກໍລະນີສຶກສາຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ວັນທີ: 9th-11th, 2018
ສະຖານທີ່: ນະຄອນພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ
ຈຸດປະສົງ:
• ເພື່ອນຳສະເໜີແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ EU ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ນາໆຊາດ ລວມທັງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ.
• ເພື່ອນຳສະເໜີວິທີ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຂຽນຂຽນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ.

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ລັດ ກໍຄື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາດເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງທຶນໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ.

Date: 5th – 7th December, 2018
Location: Vientiane, Laos
Objectives:

  • To provide insight into the various risks and uncertainties related to CC, into strategies & measures of Risk management as well as to provide an insight into silvicultural measures to create resilient forest ecosystems
  • To make trainees aware of the necessity of CC-related research programmes and advanced training programmes for decision makers as well as planning and decision making instruments and tools.

 

Date: 25th – 27th March, 2019
Location: Hue, Vietnam
Objectives:

  • Show the impacts of climate change on the real economy
  • Present the various tools that make it possible to fight against the negative effects of impacts
  • Explain the low carbon strategy
  • Illustrate the paths of a solidarity-based and sustainable economy
  • Describe the economics of renewable energies
  • Describe the application of a low carbon economy to the city