ທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ REACT ທີ່ Freibourg ວັນທີ 30-31 ມີນາ 2017

Home > News > ທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ REACT ທີ່ Freibourg ວັນທີ 30-31 ມີນາ 2017

ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2017 ຄູ່ຮ່ວມງານ REACT  8 ພາກສ່ວນ ໄດ້ເດີນທາງໄປມະຫາວິທະຍາໄລ Albert-Ludwigs ທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ເພື່ອທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຈັດ​​ໂດຍສະຖາບັນເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ແລະ ແຜນການປ່າໄມ້ ຂອງ ALU

    

ຕະຫຼອດ​​​ການຢ້ຽມຢາມ ເຫັນວ່າ ພາກສ່ວນ REACT ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືປະເດັນຕ່າງໆຮ່ວມພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງ ALU ເຊັນ ທຶນການສຶກສາສາກົນ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງເອີລົບ ເຊັນ ການບໍລິການອົງກອນ ແລະ ການຈັດການດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນນັກຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ່ຮັບງົບປະມານໃນບົດຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ. ດ້ວຍຄວາມສຳຄັນໃນລາກຫຼາຍສາຂາວິຊາໄດ້​​ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆເຫັນ​​ເຖີງຕົບແບບທີ່ດີຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຈາກຫຼາຍສາຂາຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ.