REACT Repository

Home > REACT Repository
Vui lòng, đăng nhập hoặc đăng ký để truy cập tài liệu đào tạo của REACT.

 

Đăng nhập

 Ghi danh

 

"Enhancement of Understanding on Climate Change Impact and Adaptation in Lao PDR"
21/09/2018 at National University of Laos

"Research and Project Development"
25/09/2019 at Souphanouvong University

"Integrating Climate Change in Research: Theory and Practical Practices"
23/06/2018 at Hue University of Agriculture and Forestry

"Economy and Climate Change"
30/05/2019 at Hi Chi Minh University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University

Ngày: 30 tháng 10 - ngày 1 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Luang Prabang, Lào
Mục tiêu:
Để hiểu được cách thức tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển và vai trò của chúng là gì, để có thể thiết lập các đơn vị REACT.
Để hiểu được cách nghiên cứu về HEIs được đánh giá và phát triển ở các tổ chức châu Âu và cách thức so sánh với các tổ chức Đông Nam Á và nơi các nhà nghiên cứu có thể truy cập dữ liệu và công bố kết quả tốt nhất để xem điều này có thể được điều chỉnh / áp dụng như thế nào ở Đông Nam Á các tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

Ngày: 6 - 8 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Kampong Chan, Campuchia
Mục tiêu:
Tăng cường kiến ​​thức và hiểu biết của người tham gia về Biến đổi khí hậu và khuôn khổ quốc tế liên quan đến các hành động Biến đổi khí hậu.
Để tìm hiểu cách phân tích / ngăn chặn / quản lý các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển các giải pháp quản lý rủi ro, thích ứng và giảm nhẹ thông qua các nghiên cứu điển hình của địa phương.

Date: 9th - 11th July, 2018
Location: Phnom Penh, Cambodia
Objectives: 

 • To introduce available EU / International funding programmes, including specific sources of funding for Climate Change activities
 • To provide a methodology and tools for successful proposal writing and project management
 • For participants to become less dependent on restricted state/university funding, and become more financially able to launch Climate Change research and training activities.

Date: 5th – 7th December, 2018
Location: Vientiane, Laos
Objectives:

 • To provide insight into the various risks and uncertainties related to CC, into strategies & measures of Risk management as well as to provide an insight into silvicultural measures to create resilient forest ecosystems
 • To make trainees aware of the necessity of CC-related research programmes and advanced training programmes for decision makers as well as planning and decision making instruments and tools.

 

Date: 25th – 27th March, 2019
Location: Hue, Vietnam
Objectives:

 • Show the impacts of climate change on the real economy
 • Present the various tools that make it possible to fight against the negative effects of impacts
 • Explain the low carbon strategy
 • Illustrate the paths of a solidarity-based and sustainable economy
 • Describe the economics of renewable energies
 • Describe the application of a low carbon economy to the city