sự kiện

Home > sự kiện

Trong thời gian 36 tháng, REACT sẽ phát triển và thực hiện một loạt các hoạt động hướng tới Phân tích, Đào tạo và phát triển Mạng lưới nhằm đáp ứng mục tiêu chính của việc hỗ trợ HEIs tại Campuchia, Lào và Việt Nam trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới trong biến đổi khí hậu và khu vực năng lực hợp tác và hợp tác khu vực.
PHÂN TÍCH
Tham quan học tập của các đối tác Đông Nam Á với các tổ chức đối tác EU. Một báo cáo quốc gia sẽ được soạn ra cho mỗi quốc gia như là một kết quả, có sẵn trên trang web của dự án.
Nghiên cứu thực nghiệm chuyên sâu và phân tích về R & I trong biến đổi khí hậu và học tập dựa trên thẩm quyền ở các nước đối tác. Kết quả phân tích sẽ được công bố dưới dạng báo cáo có sẵn trên trang web của dự án.
ĐÀO TẠO
05 khóa đào tạo nâng cao nặng lục cho các nhân viên tròn học tập, nghiên cứu và quản lý của các đối tác.
Phần 1 vào ngày 30 tháng 10 - ngày 1 tháng 11 năm 2017 tại Luang Prabang (Lào), do Đại học Souphanouvong tổ chức.
Phần 2 vào tháng 1-tháng 3 năm 2018 tại Prey Veng (Campuchia), được tổ chức bởi Đại học Heng Samrin Tboungkhmom. 
Phần 3 vào tháng 7 năm 2018 tại Phnom Penh (Campuchia), được tổ chức bởi Đại học Nông nghiệp Hoàng gia. 
Phần 4 vào tháng 12 năm 2018  tại Viên Chăn (Lào), do Đại học Quốc gia Lào tổ chức. 
Phần 5 vào tháng 4-5 / 2019 tại Huế (Việt Nam), do trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức. 
2 khóa đào tạo quốc gia do các đối tác quốc gia của REACT thực hiện ở mỗi quốc gia cho các nhân viên học tập và nghiên cứu từ các tổ chức giáo dục quốc tế trên khắp đất nước, chia sẻ và phổ biến kiến ​​thức và kỹ năng có được trong mô-đun đào tạo giảng viên.
Đào tạo Quốc gia lần 1 vào tháng 3 - tháng 4 năm 2018 ở:
- Campuchia: Prey Veng, được tổ chức bởi UHST. 
- Lào: Vientiane, do Đại học Quốc gia Lào tổ chức. 
- Việt Nam: Hồ Chí Minh, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. 
Khóa đào tạo quốc gia 2 vào tháng 7-8 / 2019 tại:
- Campuchia: Phonm Penh, được tổ chức bởi Đại học Nông nghiệp Hoàng gia. 
- Lào: Vientiane, được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia.
- Việt Nam: Huế, do Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức. 
Các nghiên cứu REACT và các đơn vị học thuật trong biến đổi khí hậu sẽ được tạo ra trong các đối tác HEI, để cung cấp cho cộng đồng học tập một dịch vụ hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển và đổi mới với trọng tâm đặc biệt về biến đổi khí hậu và các ngành liên quan. Họ cũng sẽ hỗ trợ các học giả tích hợp R, D & I vào Biến đổi khí hậu trong chương trình học của các đối tác.
Các đơn vị này sẽ là công cụ chính để thúc đẩy sự hợp tác quốc gia và khu vực giữa các đối tác khác nhau, với tư cách là thành viên của Mạng lưới Nghiên cứu & Nghiên cứu của REACT trong Biến đổi khí hậu. Mạng sẽ tổ chức các sự kiện sau:
- 3 hội nghị bàn tròn khu vực với các nhà nghiên cứu, chính quyền và các bên liên quan để thúc đẩy thảo luận về tầm quan trọng của R & I trong biến đổi khí hậu.
Hội nghị 1 vào ngày 3 tháng 11 năm 2017 tại Luang Prabang (Lào), được tổ chức bởi Đại học Souphanouvong.
Hội nghị  2 vào tháng 7 năm 2018 tại Phnom Pen (Campuchia), được tổ chức bởi Đại học Nông nghiệp Hoàng gia.
Hội nghị 3 vào tháng 9 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức bởi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh.
2 Hội thảo quốc gia ở mỗi quốc gia với các bên liên quan quốc gia thảo luận về tác động của R & I trong Biến đổi khí hậu và xác định các hành động cần thực hiện.
Hội thảo quốc gia 1 tháng 3 - tháng 4 năm 2018 tại:
- Campuchia: Prey Veng, được tổ chức bởi UHST.
- Lào: Vientiane, do Đại học Quốc gia Lào tổ chức.
- Việt Nam: Hồ Chí Minh, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
Hội thảo quốc gia 2 vào tháng 7-8 / 2019 tại:
- Campuchia: Phonm Pen, được tổ chức bởi Đại học Nông nghiệp Hoàng gia.
- Lào: Vientiane, được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia.
- Việt Nam: Huế, do Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức.
1 Hội thảo dự án cuối cùng để phổ biến kết quả dự án, cùng với Diễn đàn với các nhà tài trợ tiềm năng để trình bày các dự án nghiên cứu tiềm năng, vào tháng 9 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), được tổ chức bởi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.